Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy „LiberTea Association” na potrzeby komunikacji w językach obcych.
 3. Stowarzyszenie może również posługiwać się nazwą skróconą: „Wolna Herbata”.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Katowice oraz województwa Śląskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, publicznymi i prywatnymi oraz wszelkimi innymi podmiotami, które wspierają lub chcą wesprzeć działanie zgodne ze statutem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Celami Stowarzyszenia są:

1) działalność oświatowa,

2) działalność kulturalna,

3) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

4) działalność w zakresie ochrony środowiska,

5) dobroczynność,

6) działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

7) działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

8) działalność naukowa,

9) działalność naukowo-techniczna,

10) rozwijanie świadomości ekologicznej i promowanie zachowań proekologicznych,

11) ochrona praw i działania na rzecz dobrostanu dzikich i domowych zwierząt oraz ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczego,

12) wspomaganie procesów rozwojowych i integracyjnych społeczności lokalnych,

13) działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji, a w szczególności ze względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie, religię i orientację seksualną,

14) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

15) integracja cudzoziemców oraz budowanie pozytywnego obrazu Polski na świecie oraz promocja Rzeczypospolitej polskiej za granicą,

16) integracja i wsparcie mniejszości seksualnych, religijnych i wszelkich innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

17) organizacja czasu wolnego, wspieranie, umożliwienie samorealizacji i rozwoju osobom w wieku emerytalnym i osobom z niepełnosprawnościami,

18) promocja kultury fizycznej, sportu oraz ochrony zdrowia i zdrowego trybu życia,

19) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,

20) rozwój i promocja nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

21) upowszechnienie i promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

22) rozwój i promocja turystyki i krajoznawstwa,

23) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,

24) rozwój integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski, Europy i świata,

25) promocja i organizacja wolontariatu krajowego i międzynarodowego,

26) rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz zaniedbanych i zapomnianych,

27) działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

28) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

29) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

30) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

31) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

32) działalność charytatywna,

33) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

34) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1) organizowanie warsztatów, wykładów i innych form edukacji dla wszystkich grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji pozaformalnej,

2) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, wymian międzynarodowych, warsztatów, prelekcji, spotkań,

3) organizowanie konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń i wykładów,

4) organizowanie imprez kulturalnych, happeningów i performance’ów,

5) organizowanie wyjazdów, wycieczek i spacerów z przewodnikiem,

6) organizowanie workcampów oraz obozów i innych form wypoczynku,

7) pomoc i poradnictwo na rzecz cudzoziemców,

8) akcje służące dostosowywaniu przestrzeni miejskiej na potrzeby mieszkańców oraz akcje sprzątania szczególnie zanieczyszczonych miejsc,

9) tworzenie, wspieranie i koordynowanie grup wolontariackich,

10) akcje na rzecz ochrony i wsparcia dla zwierząt dzikich i domowych,

11) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz mediów społecznościowych,

12) współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami, mediami, organizacjami pozarządowymi, wszelkimi podmiotami i osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia,

13) prowadzenie klubów, pracowni, ośrodków, spotkań grup, oraz wszelkich innych przestrzeni działania lub wymiany,

14) pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług wspierających realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

15) oraz wszelką inną działalność służącą realizacji celów statutowych.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pozytywne rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia oraz wyraża chęć aktywnego włączenia się w działalność statutową stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odmówić członkostwa w Stowarzyszeniu.
 3. Od decyzji Zarządu można się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty poinformowania o decyzji członka. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, regularnie wspiera działania Stowarzyszenia oraz zadeklaruje chęć aktywnego wspierania Stowarzyszenia w kolejnych działaniach.
 3. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odmówić członkostwa w Stowarzyszeniu.
 4. Od decyzji Zarządu można się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty poinformowania o decyzji członka. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz uczestniczenia w innych pracach Stowarzyszenia,

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5) zgłaszania wniosków i zapytań do organów Stowarzyszenia oraz uzyskiwania odpowiedzi we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia,

5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym podczas Walnego Zebrania Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej lub złożonej za pomocą poczty elektronicznej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) wykluczenia przez Zarząd:

 1. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania regulaminu lub postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia
 3. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
 4. niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia,
 5. ze względu na nieusprawiedliwiony brak obecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków (zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych).
 6. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty poinformowania członka o decyzji . Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 7. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. W sprawach personalnych zarządza się głosowanie tajne. W pozostałych sprawach głosowanie tajne na wniosek członka przeprowadza się za zgodą wyrażoną w głosowaniu jawnym przez członków zebrania.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 4. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna mogą podejmować decyzje w drodze głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej.

§ 19

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,

9) uchwalanie regulaminu pracy Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
 3. W razie potrzeby istnieje możliwość zwiększenia składu zarządu w trakcie trwania jego kadencji na zasadzie kooptacji. Zarząd nie może jednak liczyć więcej niż 5 osób.
 4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 24

 1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

1) tworzyć biura,

2) zatrudniać pracowników,

3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§ 25

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie decyzji o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach,

9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

§ 26

 1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
 2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej Prezesowi Zarządu. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu rezygnację przyjmuje inny członek Zarządu.
 3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §16.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Wybory członków Komisji Rewizyjnej odbywają się razem z wyborami Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 5. Wybrani członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

§ 28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

5) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie.

§ 29

 1. Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §25.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 30

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,

2) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,

3) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów, udziałów, lokat,

4) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,

5) dochody z własnej działalności statutowej,

6) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 31

 1. Środki pieniężne mogą być przechowywane

1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,

2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,

3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Sposób reprezentacji

§ 32

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest każdy członek zarządu.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania oraz wszystkich członków Zarządu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 6.02.2017 r.

Wraz z poprawkami wprowadzonymi podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 16.03.2018, zatwierdzonymi przez KRS w piśmie z dnia 6.07.2018 (Paragrafy zmienione §1, §7 PKT 1, §8 PKT 1, §10 PKT 2, §11, §26 PKT 2).