Regulamin akcji „SprzątaMy Dzielnice. IV edycja”

§1
Informacje ogólne

1. Organizatorem akcji „SprzątaMy Dzielnice. IV edycja” jest Stowarzyszenie Wolnej Herbaty z siedzibą w Katowicach, zlokalizowane przy ul. Radockiego 270/3, 40-645 Katowice, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Akcja „SprzątaMy Dzielnice 2021”, zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 26.03.2021 a 22.06.2021r.
3. Akcja obejmuje zgłaszanie miejsc do posprzątania na terenie Katowic, głosowanie na wybrane spośród zgłoszonych miejsca, organizację 5 akcji sprzątania oraz spotkań integracyjnych.
3. Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Katowic, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie katowickich terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.
4. Akcja jest współfinansowana z budżetu Miasta Katowice.

§2
Uczestnicy

1. Uczestnikami akcji „SprzątaMy Dzielnice. IV edycja” mogą zostać:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich,

c) osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia, posiadające pismo informujące o zgodzie rodziców na ich udział w akcji oraz wzięcie za te osoby odpowiedzialności.
2. Udział w akcji jest dobrowolny.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) sumiennego wykonania zadania,
b) zachowania zasad kultury osobistej,
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego mu sprzętu,
d) komunikacji z przedstawicielami Organizatora oraz informowania ich o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania świadczeń.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie akcji i nie będące pod opieką osób pełnoletnich, niezależnie od tego czy podejmują one działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.

5. Osoba która nie stosuje się do wymogów regulaminu, w tym szczególnie wskazań zawartych w §2 nie jest uczestnikiem akcji, niezależnie od tego czy podejmuje działania związanie ze zbieraniem śmieci czy nie oraz niezależnie od tego czy jest wpisana na listę z pozwoleniem na udostępnianie wizerunku.

§3
Zgłaszanie miejsc do sprzątania

1. Zgłaszanie miejsc do sprzątania odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook poprzez wpisywanie ich pod dedykowanym postem na stronie wydarzenia „SprzątaMy Dzielnice” lub bezpośrednio na stronie wydarzenia „SprzątaMy Dzielnice” oraz drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres sprzatamy@wolnaherbata.pl.
2. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis, który pozwala na dokładną identyfikację gdzie znajduje się i jaki teren obejmuje wskazane miejsce. W tym celu należy uwzględnić w zgłoszeniu w szczególności: oficjalne nazwy wskazanych miejsc (jeśli sprzątanie ma dotyczyć ulic, placów, parków etc), nazwy ulic/miejsc w pobliżu których znajduje się wskazany obszar. Dodatkowo do zgłoszenia można dodać zdjęcia miejsca.

3. Zgłoszenia terenów do organizacji akcji sprzątania są zbierane od 26 marca do godziny 23:59 4 kwietnia 2021 r. Wszelkie zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane w tegorocznej edycji projektu SprzątaMy Dzielnice.
3. Miejsce zgłoszone do posprzątania musi znajdować się na terenie miasta Katowice.
4. Miejsce do sprzątania może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku.
5. Organizator nie odpowiada za pomyłki wynikłe z niewłaściwego opisu lokalizacji miejsca do posprzątania.

§4
Wybór miejsc, które wezmą udział w głosowaniu

1. Spośród wszystkich zgłoszonych miejsc, maksymalnie 20 zostanie wybranych do udziału w głosowaniu na 5 miejsc, w których zostanie zorganizowana akcja sprzątania. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby miejsc, które będą brały udział w głosowaniu.
2. Wyboru miejsc, które wezmą udział w głosowaniu dokonuje Organizator w porozumieniu z przedstawicielem Urzędu Miasta Katowice spośród wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców propozycji.
3. Wybór dokonywany jest z uwzględnieniem kwestii własności terenu, formalno-prawnych możliwości zorganizowania akcji w danym miejscu, kwestii organizacyjnych, wartości rekreacyjnej terenu oraz stanu terenu pod względem zaśmiecenia. Przy wyborze organizator może również brać pod uwagę ilość polubień pod danym zgłoszeniem na portalu Facebook oraz inną aktywność świadczącą o potrzebie uporządkowania danej przestrzeni.
4. Nie ma możliwości odwołania się od wyboru miejsc, które wezmą udział w głosowaniu.

§5
Głosowanie nad miejscami w których zostanie przeprowadzona akcja

1. Głosowanie nad miejscami, w których zostanie przeprowadzona akcja odbywać się będzie poprzez serwis społecznościowy Facebook, gdzie w galerii zdjęć zamieszczonej na wydarzeniu „SprzątaMy Dzielnice” będzie można poprzez „polubienie” (lub inną reakcję pod zdjęciem: „super”, „ha ha”, „Wow”, „Przykro mi”, „Wrr”) będzie można oddać swój głos na dany teren. Każda ze wskazanych „reakcji” na zdjęcie liczy się za jeden głos.
2. Każda osoba może zagłosować na więcej, niż jedno miejsce.
3. głosowanie zostanie zakończone 25 kwietnia o godzinie 23:59 . Wszelkie głosy oddane po tym czasie nie będą liczone.
4. Po zakończeniu głosowania zostaną zapisane głosy z reakcji pod zdjęciami na portalu Facebook. W 5 miejscach na których zostało oddanych najwięcej głosów zostanie zorganizowana akcja sprzątania.

5. Do oddawania głosów uprawnieni są tylko użytkownicy Facebooka, oddający swój głos celowo i świadomie na dane miejsce.

6. Zabronione jest kupowanie głosów przez internet
7. Każdy przypadek możliwego oszustwa lub naruszenia regulaminu będzie sprawdzany przez organizatorów. W wypadku uzasadnionej obawy, iż wynik głosowania został zniekształcony wskutek oszustwa lub działań niezgodnych z regulaminem organizatorzy podejmą podejmą odpowiednie kroki w celu ukarania nieuczciwych praktyk.
8. Teren, który uzyskał głosy w sposób niezgodny z regulaminem lub w inny sposób naruszający uczciwość głosowania może zostać zdyskwalifikowany lub ilość oddanych głosów może zostać zmniejszona w ostatecznym podliczaniu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju oszustwa, które mogą mieć miejsce na etapie głosowania, jednak zastrzega sobie prawo do interwencji w wyżej wymienionych przypadkach.

§6
Przebieg kolejnych akcji sprzątania

1. Harmonogram oraz dni sprzątania ustala Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz dni w których odbędą się kolejne akcje sprzątania.
2. Każdy uczestnik akcji zobowiązany jest do podpisania się na liście z upoważnieniem do wykorzystania swojego wizerunku przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
3. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad danej akcji sprzątania, które zostaną im przedstawione podczas zbiórki przed rozpoczęciem akcji sprzątania danego dnia. W przypadku gdy uczestnik nie był obecny na zbiórce, jest zobowiązany samodzielnie zadbać o uzyskanie odpowiednich informacji oraz sprzętu do sprzątania w tym worków na śmieci oraz rękawic ochronnych.
4. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Organizatora oraz wyznaczonych przez niego koordynatorów.
5. Korzystanie z bezpłatnego poczęstunku w trakcie Akcji a także w czasie spotkania integracyjnego jest dobrowolne, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mogące wyniknąć z tego konsekwencje.
6. Dania na grilla oraz ognisko są przygotowywane przez wolontariuszy i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich stan.
7. Akcja ma na celu przeciwdziałanie zaśmiecaniu oraz promocję postaw ekologicznych, z tego względu używanie produktów jednorazowych w trakcie akcji ograniczone jest do minimum. Uczestnicy są proszeni o przyniesienie własnych sztućców, kubków, talerzy czy innych sprzętów potrzebnych im w czasie Akcji. W przypadku nieposiadania ich, mogą na własną odpowiedzialność skorzystać z sztućców, kubków i talerzy oraz innych sprzętów udostępnianych przez Stowarzyszenie.
8. Organizator zapewnia uczestnikom worki na śmieci oraz rękawice.
9. Organizator zajmuje się akcją sprzątania oraz spotkaniem integracyjnym tylko w godzinach wyznaczonych na wydarzeniu na portalu Facebook. Po upływie czasu trwania konkretnej, jednorazowej akcji sprzątania organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg spotkania.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia
losowe w czasie Akcji.

§7
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji swoich celów statutowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmiany jej przebiegu.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie wolnaherbata.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania Akcji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Akcji oraz osób trzecich.