Konkurs – Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Co według ciebie oznacza nazwa Stowarzyszenie Wolnej Herbaty?”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Co według ciebie oznacza nazwa Stowarzyszenie Wolnej Herbaty?” (dalej: „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Celem Konkursu jest promocja postaw proekologicznych i ruchu Zero Waste oraz znajomości marki Stowarzyszenia Wolnej Herbaty (stylu życia zgodnie z ideą promującą redukcję bądź całkowitą eliminację produkcji odpadów).

4. Konkurs trwa od dnia 3 marca 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Odpowiedzi na pytanie konkursowe można publikować do 5 marca 2019 r. do godz. 23:59, natomiast ogłoszenie wygranych odpowiedzi odbędzie się 6 marca 2019 r.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby posiadające status członka Stowarzyszenia Wolnej Herbaty, a także osoby administrujące stroną Organizatora na portalu Facebook. W przypadku, gdy Organizator uzna zgłoszenie konkursowe za sprzeczne z regulaminem, zostanie ono uznane za nieważne, a Uczestnik będący jego autorem będzie pozbawiony ewentualnej nagrody w Konkursie.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien opublikować na portalu Facebook zgłoszenie konkursowe zawierające odpowiedź na pytanie „Co według ciebie oznacza nazwa Stowarzyszenie Wolnej Herbaty?” pod postem konkursowym Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. Zgłoszenie może mieć dowolną formę (komentarz, zdjęcie, rysunek). Wszystkie sfotografowane osoby muszą wyrazić zgodę na upublicznienie ich wizerunku na fanpage Stowarzyszenia.

5. Umieszczone przez Uczestnika zdjęcie:

    a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z     prawem;

    b) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i     praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

    c) w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień,     Organizator zastrzega prawo do wycofania rzeczonego zgłoszenia z Konkursu i     pozbawienia jego autora ewentualnego prawa do nagrody w Konkursie.

6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 zgłoszenie konkursowe (rozumiane jako jeden komentarz pod postem konkursowym).

§3 NAGRODY

1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda w postaci bezpłatnego udziału w jednych, wybranych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie – 23go marca 2019 – środki czystości lub 30go marca 2019 – naturalnych kosmetyków i środków higieny osobistej (dalej: „Nagroda”).

2. Laureat konkursu zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora oraz poinformować o wybranym warsztacie jako formie nagrody do dnia 8 marca 2019

3. Laureat konkursu nie może żądać wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

4. Laureat Konkursu ma prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5. Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda.

§4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych, Organizator przydzieli po jednej Nagrodzie dwóm wybranym przez siebie Uczestnikom.

2. Wygrany komentarz zostanie opublikowany na stronie Organizatora na portalu Facebook. Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora w celu odbioru nagrody najpóźniej do 8go marca 2019.

§5 REKLAMACJE

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail na adres stowarzyszenie@wolnaherbara.pl

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i email Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem wysłanym drogą elektroniczną, do 7 dni po rozpatrzeniu reklamacji.

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Wolnej Herbaty z siedzibą w Katowicach.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich zgłoszeń konkursowych Uczestników, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania na stronie Organizatora w związku z Konkursem.

§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *